Byggledning
Engagera oss för upphandling av entreprenörer och samordning av projektet från byggstart till slutbesiktning. Vi säkerställer att uppställda mål nås.


Bygglovshandling
Vi hjälper er att ta fram handlingar som underlag till bygglovsansökan.
Behöver ni hjälp att tolka planbestämmelser och byggrätter hjälper vi till med detta också


Energiberäkning
Beräkning av specifik energianvändning i byggnader är en del av lagkravet i Boverkets byggregler.
Beräkningen är beroende av flera variabler. Tex konstruktion, uppvärmningssystem byggnadens placering på marken mm.


Egenkontroller
Egenkontroller är centrala i styrningen av kvalitetskraven i projektet.
Med rätt egenkontroll och uppföljning säkerställer man att byggnadsverket får rätt egenskapser.


Konstruktioner
Vi löser era behov av detaljritningar och beräkningar.


Kontrollansvarig
Kontrollansvarig enligt Plan och Bygglagen
I senaste Plan och bygglagen skärptes kontrollen av byggprocessen.
Kontrollansvarig ska se till att myndigheterna krav och förordningar uppfylls.


Kontrollplaner
Kontrollplanen är en del av underlaget som ligger till grund för kommunens startbesked.
Som kontrollansvarig gör vi er kontrollplan. 


Miljöinventering
Vi inventerar din byggnad inför ombyggnad eller rivning. 


Projektledning
Vi blir din spindel i nätet som håller samman byggprocessens alla delar från projektering till slutbesiktning 


Rivningsplaner
Vid rivning ställs krav på återbruk, återvinning av byggmaterial.
Vi gör din rivningsplan optimerad till miljö och ekonomiska förutsättningar.


Energideklaration
Vi har en certifierad energiexpert med behörighet normal. Vi hälper er med energideklarationen.